PREZENTARE GENERALĂ ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 

Misiunea Departamentului de Ştiinţe ale Educaţiei este pregătirea profesorilor pentru ciclul primar şi preşcolar alături de viitorii specialişti în psihopedagogie specială şi educaţie integrată.

Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei oferă o varietate de programe de studii în domeniul Ştiinţelor educaţiei, astfel:

Studii de licenţă:

  •  Psihopedagogie specială - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba de predare – limba română
  •  Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba de predare – limba română•

    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba de predare – limba maghiară•

    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), filiala Beiuş, limba de predare – limba română•

    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), Oradea, limba de predare – limba românăDurata studiilor – 3 ani

Studii de masterat:•    
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar - învăţământ la zi (IF), Oradea, limba de predare – limba românăDurata studiilor – 2 ani

Oportunităţi de carieră (cu o inserţie profesională la finalizarea studiilor în şcoli şi grădiniţe de peste 75%):

-    profesor pentru ciclul primar şi preşcolar, profesor expert în cadrul Caselor personalului didactic, profesor de sprijin, profesor itinerant, profesor consultant la Direcţiile generale de asistenţă socială și protecţia drepturilor copilului, cadru didactic în sistemul universitar (specializări din domeniul Ştiinţelor educaţiei);

-    manager al instituţiilor de învăţământ (grădiniţe şi şcoli cu clasele I-VIII), manager de caz la Direcţiile generale de asistență socială și protecţia drepturilor copilului;
-    psiholog în specialitatea psihopedagogie specială, Asistent de cercetare în psihopedagogie specială, psiholog şcolar

-    logoped, psihopedagog, consilier educaţional, consilier şcolar pe problematica copiilor cu CES, consultant sau trainer în optimizarea relaţiilor şi a comunicării în diferite grupuri (şcolare, de muncă, echipe sportive, colective de creaţie etc.) din şcolile sistemului de învăţământ;

-    promoter / coordonator de programe de integrare în cadrul organizaţiilor neguvernamentale, mentor de practică, mentor de stagiatură, pedagog, pedagog social.

Psihopedagogia specială (PPS) este o specializare cu caracter integrativ, având deschideri teoretice, metodologice şi aplicative către o serie de domenii ştiinţifice cum sunt: psihologia (psihologia şcolară şi psihologia vârstelor prin raportarea comparativă a copilului deficient la reperele psihogenetice şi psihodinamice tipice, etc., psihodiagnoza, în ceea ce priveşte depistarea precoce, încadrarea corectă în tipologii şi grade de deficienţă, stabilirea de instrumente şi proceduri adecvate de evaluare) sociologia şi asistenţa socială (aspectele privind integrarea educaţională, socială, profesională, sociologia familiei, protecţia şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, etc.) ştiinţele medicale (cu precădere în definirea etiologiei deficienţelor şi a asocierii terapiilor medicale cu cele psihopedagogice). „Obiectul” de activitate al absolvenţilor noştri îl constituie persoanele cu diferite categorii de dizabilităţi (intelectuale, neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.), aplicarea în activitatea cu aceştia a celor mai adecvate metodologii generale şi specifice de recuperare/compensare, de instruire şi pregătire pentru integrarea în mediul socioprofesional, de dezvoltare a autonomiei personale şi sociale.

Prin studii de nivel de licenţă în domeniul Ştiinţe ale educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar îşi propune să dezvolte viitorilor absolvenţi un set de competenţe ştiinţifice, practic-acţionale, relaţional valorice care să le permită desfăşurarea la nivel superior a procesului educaţional specific ciclurilor preşcolar şi şcolar primar: cunoştinţe ample despre activitatea de predare-învăţare, validate de cercetare, un bogat repertoriu de activităţi practice si de cercetare a fenomenelor educaţionale, un sistem de atitudini care să favorizeze autonomia în câmp didactic, adoptarea unor transformări si prelucrări ale cunoştinţelor si practicilor educaţionale, adaptarea acestora la cazuri individuale, inovarea pe tărâm educaţional prin valorificarea rezultatelor cercetării psihopedagogice.

Programul PIPP oferă posibilitatea studierii unor discipline fundamentale din domeniul Ştiinţelor Educaţiei precum Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, din domeniul Psihologiei şi Psihopedagogiei: Fundamentele Psihologiei, Psihologia personalităţii, Fundamentele Psihopedagogiei speciale sau din aria didacticilor aplicate: Didactica limbii şi literaturii române învăţământ primar, Didactica domeniului Limbă şi comunicare – învăţământ preşcolar, Didactica matematicii în învăţământul primar, Didactica domeniului Ştiinţe, Didactica domeniului Om şi societate

Mai mult, specializarea iniţiază studenţii în arta conducerii colectivului de elevi, la nivel primar şi preşcolar prin discipline ca Management educaţional (organizaţie şcolară) sau în teritoriul cercetării științifice: Metodologia cercetării psihopedagogice.

Un punct atractiv al programului este atât oferta largă de discipline opţionale din diverse domenii: Cunoaşterea psihopedagogică a copilului, Educaţie integrată, Alternative educaţionale, Învăţarea prin cooperare, Scriere şi caligrafie, Lectura şi teatrul pentru copii, Studiul instrumentelor muzicale în învăţământul primar şi preşcolar, Metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice, Managementul proiectelor în educaţie, Etică şi deontologie didactică, Psihopedagogia supradotaţilor etc., cât şi posibilitatea aplicării în practică a cunoştinţelor dobândite pe tot parcursul celor 3 ani de şcolarizare, prin Practica Pedagogică efectuată în fiecare semestru în instituţiile şcolare din Oradea şi din întreg judeţul Bihor.

Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), oferită la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii din Oradea şi Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR), este înfiinţată începând cu anul universitar 2005-2006, în baza restructurării domeniilor de specializare ale programelor de studii de licenţă.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR) reprezintă o formă atractivă de studiu, care se bazează pe relativa independenţă a studentului în a alege:

  • locul în care să înveţe;
  • modalitatea de prezentare a temelor de studiu cuprinse în disciplinele studiate;
  • momentul în care învaţă;
  • metoda de învăţare;
  • forma de comunicare cu cadrele didactice coordonatoare de disciplină şi cu colegii.

IFR se caracterizează prin:
•    înlocuirea orelor de predare (curs), specifice învăţământului cu frecvenţă (de ZI), cu activităţile de studiu individual (SI) realizate de către studentul IFR, în baza unui Suport pentru studiu individual (SSI) care îi este pus la dispoziţie online;

  •  comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, specifice şi învăţământului la distanţă, cum este platforma e-learning a DIDIFR – http://distance.iduoradea.ro, ce se poate accesa de către studentul IFR numai cu numele de utilizator şi parola alocată de către Administratorul platformei e-learning pentru adresa de e-mail comunicată de către studentul IFR la admiterea la facultate;
  •  întâlniri periodice, desfăşurate de regulă săptămânal, cu studenţii IFR, pentru desfăşurarea activităţilor aplicative (AA) obligatorii prevăzute în planurile de învăţământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică pedagogică etc.).

Masteratul Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar este o specializare cu caracter integrativ, având deschideri teoretice, metodologice şi aplicative către o serie de domenii ştiinţifice cum sunt: psihologia (psihologia şcolară şi psihologia vârstelor prin raportarea comparativă a copilului deficient la reperele psihogenetice şi psihodinamice tipice, etc., psihodiagnoza, în ceea ce priveşte depistarea precoce, încadrarea corectă în tipologii şi grade de deficienţă, stabilirea de instrumente şi proceduri adecvate de evaluare) sociologia şi asistenţa socială (aspectele privind integrarea educaţională, socială, profesională, sociologia familiei, protecţia şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, etc.) ştiinţele medicale (cu precădere în definirea etiologiei deficienţelor şi a asocierii terapiilor medicale cu cele psihopedagogice).

„Obiectul” de activitate al absolvenţilor noştri îl constituie persoanele cu diferite categorii de dizabilităţi (intelectuale, neuromotorii, senzoriale, de comportament, de limbaj, etc.), aplicarea în activitatea cu aceştia a celor mai adecvate metodologii generale şi specifice de recuperare/compensare, de instruire şi pregătire pentru integrarea în mediul socioprofesional, de dezvoltare a autonomiei personale şi sociale.

Dimensiunea practică a studiilor este reflectată în modul sistemic în care este concepută şi realizată practica în şcoli şi în unităţi care au ca obiect de activitate copilul cu dizabilităţi, copiii cu dificultăţi de învăţare, cu cerinţe educative speciale.

Colectivul de cadre didactice ce coordonează acest program este unul deosebit de inimos, profesionist, unit, cu o excelentă pregătire în domeniu, deschis spre tot ceea ce înseamnă nou, inovaţie şi originalitate.

Studenţii pot colabora cu facultăţi europene cu specializări similare prin mobilități de studiu şi plasamente de practică în străinătate, cu burse acordate prin programul Erasmus sau pot evolua profesional prin studii masterale şi de doctorat.

O tradiţie stabilită încă de la înfiinţarea specializării este implicarea activă a studenţilor în activităţi extracurriculare sau proiecte caritabile şi de voluntariat precum: Zâmbete şi jucării, Haida, hai la Maramu‘!,Cu Moş Crăciun în Casa Minunilor, Secretul artei de a iubi, Magia Crăciunului, Poveste de Crăciun, În Cetatea Împărătească, posibilitatea frecventării unor cercuri de artă şi creaţie sau muzică (grupul vocal „Ecouri”) sau organizarea unor cursuri festive unice şi memorabile.