Admiterea la Școala Doctorală de Sociologie sept 2021

Afis admitere SDSPlan de invatamant 2020 - 2021


Metodologie admitere SDS 12.04.2021Admitere doctorat

 Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat la Școala Doctorală de Sociologie în sesiunea septembrie 2019

I. Organizarea admiterii

Înaintea admiterii Școala Doctorală de Sociologie va publica numărul de locuri disponibile pentru admitere pentru fiecare coordonator de doctorate.

La momentul depunerii dosarului de admitere candidații vor preciza coordonatorul de doctorat la care doresc să se înscrie.

În cazul candidaților admiși în urma admiterii pentru care coordonatorul nu mai are locuri se poate decide înscrierea la alți coordonatori care au locuri disponibile.

Conform Regulamentului de Organizare a Școlii Doctorale de Sociologie adoptat în Ședința Consiliului Școlii Doctorale de Sociologie din 27.03.2019 doctoranzii înmatriculați la forma de învățământ cu taxă vor fi înmatriculați la forma de învățământ fără frecvență iar cei înmatriculați la forma de învățământ fără taxă vor fi înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, cu excepția locurilor bugetate pentru care forma de învățământ fără frecvență este stabilită explicit de Ministerul Educației.

Concursul de admitere se va desfășura într-o singură probă: interviul de admitere la Școala Doctorală de Sociologie.

În cadrul interviului candidații vor prezenta proiectul de cercetare doctorală și vor fi evaluați din punctul de vedere al cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în sociologie.

Candidații vor înmâna comisiei de admitere, înaintea interviului, cel puțin un exemplar al proiectului de cercetare doctorală.

 

II. Notarea candidaților

Notarea candidaților se va face după următoarele criterii:

-          50% media mediilor generală a studiilor de licență și a studiilor de master (în cazul în care are mai multe astfel de diplome se calculează media folosind rezultatele cele mai bune)

-          50% nota interviului (din care 25% nota proiectului și 25% nota la evaluarea cunoștințelor fundamentale teoretice și metodologice în sociologie)

 

III. Proiectul de cercetare doctorală

Ghid orientativ pentru elaborarea proiectului de cercetare doctorală:

- proiectul trebuie să abordeze o temă de cercetare sociologică sau o temă de cercetare interdisciplinară în care elementul sociologic să fie predominant

- proiectul trebuie să enunțe clar următoarele elemente:

            - titlul și tema proiectului

            - obiectivul științific al proiectului

            - schiță a cadrului conceptual și teoretic al proiectului

            - activitățile de cercetare propuse

            - titlul preconizat al rezultatelor în termeni de referate de doctorat

            - calendarul preconizat al finalizării referatelor

            - propuneri de diseminare a rezultatelor prin participare la conferințe și publicații în jurnale științifice

Proiectul de cercetare doctorală trebuie să aibă o lungime de minim 3-4 pagini A4, font 12 la un rând, Times New Roman.

IV. Tematica și bibliografia interviului

Teme pentru interviul de admitere

$1-          Faptul social (Emile Durkheim, 2002)

$1-          Transformări în familia contemporană (Chipea, 2000)

$1-          Teorii sociologice privind comportamentele deviante (Chipea, 1997)

$1-          Sursele sociale ale rezultatelor școlare (Hatos, 2006)

$1-          Teorii privind determinarea socială a educabilității (Hatos, 2006)

$1-          Designul cercetării în sociologie (Babbie, 2010)

$1-          Conceptualizare, operaționalizare, măsurare (Babbie, 2010)

$1-          Indexuri, scale și tipologii (Babbie, 2010)

$1-          Ancheta și sondajul de opinie (Rotariu, Iluț, 1997)

$1-          Construcția chestionarului sociologic (Rotariu, Iluț, 1997)

$1-          Construcția socială a realității (Sandu, 2012)

$1-          Structura bunăstării subiective (Bălțătescu, 2014)

 

 BiBibliografie

$1-          Babbie, E. 2010, Practica cercetării sociale, Polirom, pp. 135-337;

$1-          Bălțătescu, S., 2014, Fericirea în contextul social al tranziției, Cluj, Eikon;

$1-          Durkheim, E., 2002, Regulile metodei sociologice, Polirom;

$1-          Chipea, F., 2000, Familia contemporană. Tendințe globale și confirgurații locale, Expert, București

$1-          Chipea, F.,1997, Sociologia comportamentului infracțional, ISOGEP-Euxin, București, pp. 29-65

$1-          Hatos, A., 2006, Sociologia educației, Polirom, Iași, pp. 175-219;

$1-          Rotariu, T., Iluț, P., 1997, Ancheta sociologică și sondajul de opinie, Polirom, pp. 44-121;

$1-          Sandu, Antonio, 2012, Filosofia socială construcționistă. Direcții epistemice, etice şi pragmatice. Cluj, România: Editura Presa Universitară Clujeană

 

V. Calendarul admiterii

-          Înscrierea şi susţinerea testului de limbă – la Facultatea de Litere, conform programului afişat la Decanat şi la SSUD şi postat pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat; Conform programului afișat la Decanatul Facultății de Litere și la SSUD, respectiv pe pagina web a Studiilor Universitare de Doctorat

$1-          Înscrierea pentru admitere la studiile universitare de doctorat – la secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat, Biblioteca nouă, etaj 4 -02-19 septembrie 2019

$1-          Colocviul de admitere la doctorat – la Școala Doctorală de Sociologie, conform programului afişat la Școala Doctorală şi la CSUD, precum şi pe paginile web ale acestora; Rezultatele concursului de admitere se afișează la avizierul Școlii Doctorale de Sociologie cel târziu a doua zi după admitere - 23 septembrie 2019

$1-          Depunerea contestațiilor (dacă este cazul) la Secretariatul Studiilor Universitare de Doctorat - 24 de ore de la afişarea rezultatelor (zile lucrătoare)

$1-          Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor după contestații - 25 septembrie

$1-          Confirmarea locului de către candidații admiși (inclusiv plata primei tranșe din taxa de școlarizare, în cazul candidaților admiși la forma cu taxă și depunerea la Secretariat SUD a actelor doveditoare) - 26-27 septembrie 2019;

$1-          Înmatricularea studenților-doctoranzi, prin Decizie a Rectorului emisă în baza hotărârii CSUD - 01 octombrie 2019

 

 

VI. Taxe

Taxa de înscriere la examen de admitere la studii universitare de doctorat: 150 lei

Taxa de înmatriculare: 100 lei

Taxa pentru contestaţii: 150 lei

Taxă procesare dosar (pentru candidații cetățeni străini): 150 euro

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere, pe bază de documente justificative, următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 26 de ani:

$1·         orfanii de ambii părinți

$1·         cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial

$1·         cei ai căror părinți sunt angajați sau pensionați ai Universității din Oradea

$1·         cei care au părinți cadre didactice în activitate sau personal didactic auxiliar aflat în activitate (în conformitate cu Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat din 15.12.2016)

VII. Comisia de admitere

Comisia de admitere a Școlii Doctorale de Sociologie este alcătuită din:

- președinte: prof. univ. dr. Adrian Hatos

- membri: conf. univ. dr. Claudia Bacter

                 prof. univ. dr. Sergiu Bălțătescu

- membri supleanți: prof. univ. dr. Gavrilă Flora, prof. univ. dr. Floare Chipea