Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Oradea

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stiri diverse

Depunere dosare burse

Model cerere acordare burse sociale

Documentaţia privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2020-2021

Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2020/2021 este de 1.346 lei / lună.
Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).
DOSARELE SE DEPUN ON-LINE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 07.10.2020 PÂNĂ LA DATA DE 21.10.2020, ÎNTRE ORELE 12:00 – 14:00, la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Vă rugăm să verificați ca la momentul depunerii dosarului acesta să fie complet, conținând toate formularele și actele solicitate.
Atentie! Dosarele incomplete nu se iau în considerare


Acte necesare pentru Bursă pe criteriu social :
• cererea tip de acordare a burselor sociale – (se descarcă și se listează față-verso)
• copie buletin/carte identitate student și părinți;
• copie după certificatul de naştere al fraților;
• copie după certificatul de deces al părintelui/părinţilor, în cazul studenților orfani, și adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia;
• adeverințe de elev, student pentru membrii familiei care urmează o forma de învățământ;
• declarații pe propria răspundere a studentului și a părinților, din care să reiasă că nu mai are și alte venituri decât cele declarate dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul,
• copie a sentinţei de divorţ a părinţilor (unde este cazul) și adeverințe/cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia
• copie a hotărârii judecătorești din care să rezulte că solicitantul se află in plasament familial;
• adeverinţă de la Direcţia pentru Protecţia Copilului – dacă solicitantul provine de la Centrul de Plasament sau se află în plasament familial cu specificarea cuantumului alocatiei de plasament;
• adeverinţe de venit (salariul net) pentru fiecare membru de familie salariat – original;
• cupon de pensie sau adeverinţă de la Casa de Pensii, în cazul membrilor de familie pensionari – original;
• cupon somaj sau adeverinţă eliberată de AJOFM din raza domiciliului în cazul membrilor de familie şomeri- original;
• cupon alocație copii
• adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice din raza de domiciliu privind veniturile realizate din profesii independente, din prestarea unor activități autorizate, din cedarea folosinţei bunurilor sau din exploatarea terenurilor agricole, (pentru solicitant și ceilalți membrii familiei majori) – original;

Acte necesare pentru Bursa pe criteriul medical
În criteriul medical se încadrează studenții care suferă de bolile enumerate mai jos:
• cere tip – (se descarcă și se listează față-verso)
• copie buletin/carte de identitate a solicitantului;
• certificat medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), vizat de medicul de familie, respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3). Pot beneficia de bursă pe motive medicale studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale,9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare, 14) tulburări din spectrul autist,15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate,17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau 18) bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă sau 21) reumatism articular şi cu orice alte 21) boli cronice studenți integraliști care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

calendar burse 2020

Calendar cazare pentru căminele studențești UO pentru anul universitar 2020/2021

Calendar cazare pentru căminele studențești UO pentru anul universitar 2020/2021

 

Data/perioadă an calendaristic

Responsabil

Activitate - document

Documente

15 iunie - 18 septembrie

Secretariat facultate

Completarea cererilor de cazare/documente justificative şi depunerea la secretariatul facultăţii

Cererea de cazare şi documente justificative

1-15 septembrie

Registatura UO/Secretariat Prorector

MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor de la alte categorii: cadre didactice, familiști, doctoranzi, medici rezidenți etc.

Cererea de cazare şi documente justificative (după caz)

1-15 septembrie

Registatura UO/Secretariat Prorector MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor de la alte categorii: studenţi care vor beneficia de cazare în cămine şi criteriile care le conferă dreptul pentru cazare (*studenţi membri ai SUO, CF, studenți membri în CCU, CRST, CB, studenți membri CAdC.

Confirmare (Anexa 12), raport de activitate și cerere de cazare.

1-15 septembrie

Secretariat Prorector MSSSS

Preluarea şi înregistrarea documentelor, de la alte categorii: studenti cu bursă Erasmus, sportivi ai CSU şi AS FC a Universităţii din Oradea, bursieri ai statului român (BSR).

Lista nominală (validată de structura care aplică) şi documente justificative (după caz); (Anexa 7.b.1)

Mesaj e-mail

18 septembrie,

până la ora 12:00

Secretariat facultate/CCF

Transmite Prorectorului MSSSS, numărul de cereri de cazare ale studenților pe sexe pentru repartizarea locurilor

Mesaj e-mail

18 septembrie

Comisia de cazare pe Universitate

Transmite facultăților repartizarea numărului de locuri pe cămine și pe sexe

Mesaj e-mail

22 septembrie,

până la ora 16:00

Secretariat facultate CCF

Afișarea listelor provizorii la avizier/site facultate/ www.uoradea.ro/Studenți/Info Studenți plus criteriile de repartizare

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

23 – 24 septembrie

Secretariat facultate CCF

Depunere contestații

Contestaţie scrisă

25 septembrie,

până la ora 12:00

Secretariat facultate/CCF

*CCF transmite CCU listele finale pe cămine, titulari și rezerve și BSR an superior

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

25 septembrie,

până la ora 16:00

CCU

Validarea și afișarea listelor finale la cămine, la avizier/site facultate/ www.uoradea.ro/Studenți/Info Studenți

Lista nominală finală pe cămine, titulari și rezerve (Anexa 7.b)

27 septembrie – 30 septembrie, ora12:00

Cămine

Procesul de cazare a studenților titularI.

Documente aferente procedurii

(adeverință medicală, aviz epidemiologic, carte de identitate/pașaport, alte documente justificate pentru reduceri/scutiri/etc.)

*CCU- Comisia de cazare a Universității din Oradea

*CRST – Comisia de reduceri/scutiri taxe a Universității din Oradea

*CB – Comisia de atribuire a burselor a Universității din Oradea

*SUO – Studenți membrii în Senatul Universității din Oradea

*CF- Studenți membrii în Consiliile Facultăților din cadrul Universității din Oradea

*CCF – Comisia de cazare la nivelul facultăților

Burse semestrul II 2019-2020

Lista finală a beneficiarilor burselor acordate pentru semestrul II, anul universitar 2019-2020

Numărul de burse s-a mărit datorită calendarului de finalizare de studii a studenților din anii terminali (01.07.2020). Fondul de burse pentru lunile iulie, august și septembrie a fost redistribuit în procent egal pentru bursele sociale și cele de merit în funcție de numărul de studenți / program de studiu, ținându-se cont și de mediile egale ale studenților. 

Menționăm că nu s-au acordat burse studenților care au obținut 0 credite si studenților care au depășit venitul minim pe economie de 1346 lei / membru de familie.

Îi rugăm din nou pe studenții care se regăsesc pe listă și nu au mai beneficiat până acum de bursă să transmită datele contului pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  în cazul în care nu au făcut-o deja. 

 

Dosare burse depuse sem 2 2019-2020

Lista dosarelor de burse depuse pentru semestrul II al anului univ. 2019-2020 (afișat la 5.05)

Vă rugăm să verificați corectitudinea datelor, iar în cazul în care constatați că există o neconcordanță, vă rugăm să o comunicați secretariatului până cel târziu vineri, 08.05.2020. Vă mulțumim!

Centralizator credite semestrul I

Documentul de mai jos conține, grupat pe specializări și ani, lista studenților Facultății de Științe Socio-Umane și numărul de credite obținute pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020. Ordonarea listelor este în funcție de numărul de credite. Dacă sesizați o situație neconformă, vă rugăm să sesizați secretariatul cât mai curând posibil.

Centralizator credite semestrul I 2019-2020

Decizie comisie burse și calendar burse semestrul II 2020

În baza Regulamentului de acordare a burselor si a altar forme de sprijin material pentru studentii din Universitatea din Oradea, Comisia de Acordare a Burselor (CAB) la nivelul Universitatii din Oradea a luat hotărârile descrise în documentul de mai jos.

Hotărâri CAB 10.03.2020

Calendar burse sem. II 2020

Adresa de email pe care puteți să trimiteți online documentele aferente bursei sociale este This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Page 1 of 5

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Stiri diverse